Home

Wees Gegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

De Heer is met U,

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en

Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

Bid voor ons, zondaars,

Nu en in het uur van onze dood, Amen.

Onze Vader (nieuw vanaf eerste zondag Advent 2016)

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.


Want van U is het koninkrijk

en de kracht

en de heerlijkheid

in eeuwigheid.

Amen.

Nog meer  Gebeden voor Tieners en Jongeren

Als ik geen goeie zin heb....

Jezus moet je me zien vandaag.

Ik weet eigenlijk niet wat ik voel,

maar het zit me allemaal niet lekker.

Ligt het aan het weer of aan wat zich in mijn lichaam afspeelt,

of aan het irritante van de mensen om me heen?

Ik mag er aan denken dat U

mens tussen de mensen hebt willen zijn,

en dat U dertig jaar lang in zo’n klein plaatsje Nazareth hebt willen wonen.

En U hebt toen ook gevoeld wat wij voelen...

Nee, U kon geen zonde doen door

aan van die kwade- of depri-buien maar toe te geven,

maar U weet wel hoe het voelt.

Heer, laat nu merken dat U dicht bij me bent,

en dat U me helpt

toch iedereen te willen liefhebben.

Amen

Gebeden tijdens  de Eucharistieviering klik hier  Rozenhoedje Klik hier  Gebeden voor kinderen klik hier  Klik hier voor de getijdengebeden

Engel des Heren (Angelus)
Dit gebed wordt rond 12 uur ’s middags gebeden. Het is een goede gewoonte het ook rond 6 uur ’s morgens en 6 uur ’s avonds te bidden

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
     En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet Maria...

Zie de dienstmaagd des Heren.
     Mij geschiede naar uw woord
Wees gegroet Maria...

En het Woord is vlees geworden.
     En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet Maria..

Bid voor ons, heilige Moeder van God,
     opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.

Amen.

Dagelijkse toewijding:

Heer God, alles wat ik heb, alles wat ik ben, alles wat
ik doe, bied ik U aan. Kom en vervul mijn dag.

Schenk mij uw Geest, dat in mijn denken, spreken en handelen, iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.

Laat me niet enkel voor mezelf leven, maar zoals Jezus, verbonden met U en gegeven aan mensen.

Amen.

bidden

Ochtendgebed

Ik vertrouw mij aan U toe, Heer.

Doe met mij wat Gij wilt.

Gij hebt mij geschapen voor U:

Wat wilt Gij dat ik doe?

Ga Uw eigen weg met mij.

Het moge zijn zoals altijd:

vreugde of smart.

Ik wil het doen...

Ik wil zijn wat Gij van mij verlangt

en alles wat Gij van mij maken wilt.

Ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen Gij ook gaat,

want ik ben zwak.

Maar ik geef mij over aan U,

opdat Gij mij altijd leidt,

waarheen dat ook mag zijn.

Ik wil U volgen

en bid enkel om kracht voor deze dag.

Amen.

Dankgebed aan het einde van de dag

Hemelse Vader, ik dank U voor al Uw weldaden: Uw gaven en goedheid van deze dag. Ik dank U voor Uw Liefde voor mij, het geluk dat U mij schenkt en de zorg die U altijd voor mij draagt. Heer, wil deze nacht bij mij blijven. Bescherm mij en al Uw kinderen tegen onheil, de gevaren in de wereld en het kwade van de duivel; bewaar ons in Uw Hand. Ik bid U, dat ik een goede nachtrust mag genieten, om nieuwe krachten op te doen voor morgen.  

Amen.

Gebed tot de aartsengel Michaël

Heilige Michael,

wij vragen u om uw machtige bescherming

tegen alle kwaad.

Laat ons steeds meer houden

van God onze Vader,

van Jezus onze Redder

en van de heilige Geest.

Heilige Michael,

bid voor ons,

red ons land,

red de wereld.


Gebed tot de heilige Geest

Kom, Heilige Geest,

geef mij geloof in wat waar is en echt.

Kom, Geest van God.

Kom, Heilige Geest,

help mij bidden vol vertrouwen op God.

Kom, Helper door Jezus gestuurd.

Kom, Heilige Geest,

leer mij houden van God en van elk mens.

Kom, Geest van liefde.

O geef mij kracht.

Amen.

Oefening van berouw
Heer mijn God, ik heb echt berouw,
ik betreur het dat ik kwaad heb gedaan
en het goede heb nagelaten.
Door mijn zonden heb ik U beledigd
die mijn hoogste goed zijt,
en alle liefde waardig.
Het is mijn vaste voornemen,
mij, met de hulp van uw genade, te bekeren,
en niet meer te zondigen
en te vermijden wat tot zonde kan leiden.
Heer, wees mij genadig
omwille van het lijden
van onze Verlosser, Jezus Christus.

Amen

Gebed tot Maria - Dit is het oudste Maria-gebed uit de kerken van Oost en West. Het dateert uit de 3e eeuw.

Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, Gij, glorierijke en gezegende Maagd.


Gebed om geloof
Mijn Heer en mijn God,
ik geloof dat U één God
in drie Personen zijt,
Vader, Zoon en Heilige Geest
dat de Zoon is mens geworden,
voor ons aan het kruis is gestorven
en uit de dood is verrezen;
dat U het goede loont
en het kwade straft.
Ik geloof al wat U hebt geopenbaard
en door de heilige Kerk ons leert.
Dat geloof ik omdat U de opperste
en onfeilbare Waarheid zijt.
Heer, vermeerder mijn geloof!
Amen